Projekty współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Program Operacyjny inteligentny Rozwój, oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, działanie: 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand
Tytuł projektu: Promowanie produktów firmy APROVIS

Cel projektu: Wzrost konkurencyjności firmy poprzez rozpoczęcie sprzedaży na rynkach międzynarodowych,

Planowane efekty projektu:
rozwinięcie eksportu,
pozyskanie nowych rynków zbytu i kluczowych klientów,
promocja i budowa konkurencyjnej pozycji marki

Wartość projektu ogółem: 407 300,00zł
Wkład funduszy Europejskich: 305 475,00zł
Beneficjent: „APROVIS”